canephron-lek-roslinny

Canephron® tabletki

Tradycyjny lek roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego okresu stosowania

Canephron® jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, stosowanym wspomagająco jako leczenie uzupełniające łagodnie przebiegających chorób zapalnych dróg moczowych oraz zapobiegawczo w osadzaniu się piasku nerkowego.

Jeżeli objawy nie ustąpią po upływie 7 dni lub wystąpią działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.

POBIERZ ULOTKĘ

*POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ PRODUKTU LECZNICZEGO

Brak przeciwwskazań dla kobiet w ciąży*

Kiedy nie stosować leku Canephron®:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne, inne rośliny z rodziny selerowatych (np. anyż, koper włoski), anetol (składnik olejków eterycznych np. anyżu lub selera) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku wymienioną w punkcie 6,
 • jeśli u pacjenta występują wrzody żołądka,
 • w przypadku obrzęków spowodowanych zaburzeniami serca lub nerek i/lub jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecone przez lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku utrzymującej się gorączki, skurczów, obecności krwi w moczu, problemów z oddawaniem moczu lub ostrego zatrzymania moczu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Dzieci

Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Lek Canephron® a inne leki

Nie są znane interakcje leku Canephron® z innymi lekami. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeżeli jesteś w ciąży przed zastosowaniem leku Canephron (tabletki drażowane) skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

"Umiarkowana liczba danych dotyczących kobiet w ciąży (między 300 a 1000 kobiet w ciąży) wskazuje, że Canephron nie powoduje wad rozwojowych ani toksycznego wpływu na płód i(lub) noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego toksycznego wpływu na reprodukcję.

Jeśli lekarz prowadzący uzna to za konieczne, można rozważyć zastosowanie produktu Canephron w okresie ciąży.

Brak informacji na temat przenikania Canephronu lub substancji czynnych/metabolitów leku do mleka ludzkiego. Ponieważ nie można wykluczyć ryzyka, nie należy stosować leku Canephron podczas karmienia piersią"*
*Charakterystyka Produktu Leczniczego

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak specjalnych przeciwwskazań.

Canephron®, tabletki drażowane zawiera glukozę, laktozę oraz sacharozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku Canephron® należy poradzić się lekarza. Jedna tabletka drażowana zawiera około 0,2 g łatwo przyswajalnych węglowodanów.

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: po 2 tabletki drażowane 3 razy na dobę (całkowita dawka dobowa wynosi 6 tabletek).

Dzieci

Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podania:

Podanie doustne. Tabletki należy połykać w całości i popić niewielką ilością wody (np. szklanką wody). Podczas stosowania leku zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Czas trwania leczenia

Canephron® może być stosowany przez okres do czterech tygodni (po trzech tygodniach należy skonsultować się z lekarzem). Terapię lekiem Canephron® można powtórzyć u pacjentów, u których w przeszłości, w ciągu 3 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia, nie nastąpił nawrót infekcji dróg moczowych. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po około 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zapoznać się z informacjami podanymi w punkcie INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CANEPHRON® oraz MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE przed przyjęciem leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Canephron®

Przypadki przedawkowania leku nie są znane. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

Pominięcie przyjęcia leku Canephron®

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli czas zastosowania następnej dawki jest niedaleki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Canephron®

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli czas zastosowania następnej dawki jest niedaleki należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek Canephron® może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zaburzenia żołądkowo - jelitowe, np. nudności, wymioty, biegunka występują często (więcej niż u 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje nadwrażliwości/alergiczne: częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwość lub alergii należy przerwać stosowanie leku Canephron®.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku Canephron® po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Co zawiera lek Canephron®

Substancjami czynnymi leku są:

 • 18 mg Levisticum officinale Koch, radix (korzeń lubczyka);
 • 18 mg Centaurium erythraea Rafn s. l. włącznie z C. majus (H. et L.) Zeltner i C.suffruticosum (Griseb.) Ronn. (syn. Erythraea centaurium Persoon; C. umbellatum Gilibert; C. minus Gars.), herba (ziele centurii);
 • 18 mg Rosmarinus officinalis L., folium (liść rozmarynu).

Inne składniki leku to:

 • Wapnia węglan
 • Olej rycynowy pierwszego tłoczenia;
 • Dekstryna
 • Barwniki: żelaza tlenek czerwony (E 172), ryboflawina (E 101), tytanu dwutlenek (E 171)
 • Glukoza ciekła (substancja sucha)
 • Laktoza jednowodna
 • Magnezu stearynian
 • Skrobia kukurydziana
 • Wosk Montana glikolowy
 • Powidon K 25
 • Powidon K 30 Szelak
 • Krzemionka koloidalna bezwodna
 • Sacharoza
 • Talk

Jak wygląda lek Canephron® i co zawiera opakowanie

Tabletka drażowana koloru pomarańczowego, okrągła, obustronnie wypukła, o gładkiej powierzchni. Tabletka drażowana ma średnicę 7.9 – 8.2 mm. Canephron®, tabletki drażowane pakuje się w blistry PVC/PVDC/Aluminium. W jednym blistrze znajduje się 20 tabletek drażowanych. W jednostkowym pudełku tekturowym z nadrukiem umieszcza się 3, 6 lub 10 blistrów wraz z ulotką informacyjną. Dostępne są następujące wielkości opakowań: 60, 120 lub 200 tabletek drażowanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Canephron® N krople

Zobacz także lek Canephron® N krople

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany
w dolegliwościach dolnych dróg moczowych

100 ml

Dolegliwości dróg moczowych - artykuły

Loading...
Loading...
Loading...

Piśmiennictwo:

 1. Ivanov et al. An open label, non-controlled, multicentre, interventional trial to investigate the safety and efficacy of Canephron® N the man agement of uncomplicated urinary tract infections (uUTIs), Clinical Phytoscience (2015) 1:7.
 2. Brenneis et al. (2012). Spasmolytic activity of Canephron® N on the contractility of isolated urinry bladder. 13th International Congress of Ethnopharmacology, Greaz, Austria, Congress Poster.
 3. Ivanov D. et al. Therapeutical effects of Canephron®N in treatment of urinary tract infections in diabetes II patients with metabolic syndrome, Zdorov’ya Ukrainy (17) 2005.

*Charakterystyka Produktu Leczniczego

Skrócona informacja o leku: Canephron®, 18 mg + 18 mg + 18 mg, tabletka drażowana; tabletka zawiera sproszkowane i stabletkowane: ziele tysiącznika; korzeń lubczyku; liście rozmarynu. Produkt złożony. Postać farmaceutyczna: tabletka drażowana. Wskazania terapeutyczne do stosowania: Canephron® jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, stosowanym wspomagająco jako leczenie uzupełniające łagodnie przebiegających chorób zapalnych dróg moczowych oraz zapobiegawczo w osadzania się piasku nerkowego. Przeciwwskazania: Nie wolno stosować leku Canephron® w przypadku występowania wrzodów żołądka i nadwrażliwości na substancje czynne, inne rośliny z rodziny selerowatych (np. anyż, koper włoski), anetol (składnik olejków eterycznych np. anyżu lub selera) lub na którekolwiek z substancji pomocniczych tego leku. Leku Canephron® nie wolno stosować w przypadku obrzęków spowodowanych zaburzeniami serca lub nerek i/lub jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecone przez lekarza. Canephron® zawiera około 0,2 g łatwo przyswajalnych węglowodanów.
Canephron® N krople doustne, płyn; 100 ml płynu zawiera wyciąg mieszaniny z ziela tysiącznika; korzenia lubczyku; liści rozmarynu. Produkt złożony; zawiera do 19,5% (V/V) alkoholu. Postać farmaceutyczna: krople doustne, płyn. Wskazania terapeutyczne do stosowania: Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany wspomagająco i uzupełniająco w leczeniu dolegliwości łagodnych chorób zapalnych dolnych dróg moczowych oraz jako środek zapobiegawczy i wspomagający leczenie pacjentów z kamicą dróg moczowych lub tendencją do odkładania się piasku nerkowego. Przeciwwskazania: Nie wolno stosować leku Canephron® N w przypadku wrzodów żołądka i nadwrażliwości na substancje czynne, inne rośliny z rodziny selerowatych (np. anyż, koper włoski), anetol (składnik olejków eterycznych np. anyżu lub kopru włoskiego) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku. Leku Canephron® N nie wolno stosować w przypadku obrzęków spowodowanych zaburzeniami serca lub nerek i/lub jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecone przez lekarza.
Podmiot odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. Informacji o leku udziela: Bionorica Polska Sp. z o.o., Ul. Hrubieszowska 6B, 01 209 Warszawa.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.